انواع تابش نور لوسترها

نورپردازي توسط لوستر به طور کلي به سه فرم اصلي سربالا، سر پايين و خوابيده تقسيم مي شود. در مدل سربالا، نور به طرف بالا انتشار مي يابد و در نتيجه سقف هم روشن مي شود ولي در مدل سر پايين نور حاصل به طرف زمين است و سقف تاريک تر خواهد بود و در مدل سوم شاخه ها به موازات سقف و به صورت خوابيده قرار دارند و نور بيشتر به طرفين يعني ديوارها هدايت مي شود.

نورپردازي توسط لوستر به طور کلي به سه فرم اصلي سربالا، سر پايين و خوابيده تقسيم مي شود. در مدل سربالا، نور به طرف بالا انتشار مي يابد و در نتيجه سقف هم روشن مي شود ولي در مدل سر پايين نور حاصل به طرف زمين است و سقف تاريک تر خواهد بود و در مدل سوم شاخه ها به موازات سقف و به صورت خوابيده قرار دارند و نور بيشتر به طرفين يعني ديوارها هدايت مي شود.


نویسنده : مدیر سایت | تاریخ انتشار : 30 / 8 / 1392 | بازدید : 3410